Cookies
Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia
Compartir:

Solicitude de admisión ás probas de aptitude para acceso á profesión de xestor administrativo
Presidente do Colexio Oficial de Xestores Administrativos de Galicia
Rúa Durán Loriga,2 1º, 15003 A Coruña
gesga@gestores.net. Tfno: 981 22 74 58O solicitante, cuxos datos persoais se sinalan a continuación,

1. SOLICITA ser admitido ás probas de aptitude para acceso á profesión de xestor administrativo, convocadas pola Resolución da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 18 de maio de 2021.

2. DECLARA que son certos todos os datos consignados na solicitude e que reúne os requisitos exixidos na convocatoria para concorrer ás probas.


Os campos marcados con * son obrigatoriosI. DATOS PERSOAIS
II. FORMACIÓN *III. DOCUMENTOS QUE SE XUNTAN


Os documentos non deben superar os 3 MB e deben ter os seguintes formatos: pdf, jpg ou jpeg

OBSERVACIÓNS


Os datos da presente solicitude ser?n incorporados, dende o momento no que preste o seu consentimento, a un ficheiro do que é responsable o Colexio Oficial de Xestores Administrativos de Galicia, e serán conservados, no caso de que supere as probas de acceso, ata que se formalice a baixa na profesión de xestor administrativo. No suposto de non superar as probas de acceso, os datos conservaranse ata un prazo de tres meses dende o momento no que sexa declarada a firmeza da resolución pola que se declare a aptitude dos aspirantes. O interesado terá dereito á portabilidade dos seus datos, ao seu acceso, rectificación, supresión, limitación e oposición, así como a interpoñer as reclamacións que considere oportunas ante a Axencia Española de Protección de Datos como autoridade de control nos termos previstos no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016 e demais normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter persoal..


*Os solicitantes deberán reunir os requisitos necesarios para obter o título académico dentro do prazo de presentación de solicitudes.